خانه اخبار اخبار قانون گذاری

اخبار قانون‌گذاری

قوانین و مقررات در حوزه‌ ارزهای دیجیتال روزانه در حال کامل شدن و شکل گرفتن هستند و مدام دست‌خوش تغییر می‌شوند. این قوانین می‌توانند تا حد زیادی در سرنوشت ارزهای دیجیتال موثر باشند. پس بخشی از کار شما به‌عنوان فعال و سرمایه‌گذار حوزه ارزهای دیجیتال این است که اخبار مربوط به قانونگذاری‌ این حوزه را دنبال کنید.