مطالب مربوط به برچسب

تراکنش بیت کوین

معامله انتقال مقدار بیت کوین است که از شبکه پخش می شود و به بلوک جمع می شود. یک معامله به طور معمول به عنوان ورودی معامله جدید از خروجیهای معاملات قبلی ارجاع می دهد و تمام مقادیر ورودی بیت کوین را به خروجی های جدید اختصاص می دهد