مطالب مربوط به برچسب

خط روند

خط روند رایج­‌ترین ابزار تحلیل تکنیکی هست. روند جهت کلی و سمت‌ و سوی قیمت را نشان می‌دهد و از دو مؤلفه جهت‌ و مدت تشکیل شده است. روند، گویای یک تغییرمداوم (مثبت یا منفی) دریک‌ دوره‌زمانی است.