مطالب مربوط به برچسب

هش

یک الگوریتم هش مقدار زیادی از داده های خودساخته را به یک هش با طول ثابت تبدیل می کند. همین هش همیشه از همان داده ها نتیجه خواهد گرفت ، اما اصلاح داده ها حتی با یک بیت باعث تغییر هش می شود.