مطالب مربوط به برچسب

YFI Token

 اواخر ماه ژوئن توکن جدیدی با علامت YFIمنتشر شد که مرتبط با پروژه yEarn می باشدو در زمینه DeFi و ابزارهای مرتبط با آن فعالیت دارد.YFI یک توکن حکومتی است، به این معنی که صاحبان این توکن می توانند آن را به عنوان یک وثیقه نگه دارند تا در مورد طرح‌های سیاسی که بر آینده زمین تاثیر می‌گذارند، رای بدهند.