سنا نجفیان

دانش آموخته رشته کامپیوتر مدرس و مترجم زبان انگلیسی دیجیتال مارکتر